alt

Zařízené kancelářské prostory k pronájmu

alt

Zařízené kancelářské prostory k pronájmu

alt

Zařízené kancelářské prostory k pronájmu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím zaškrtávacího políčka výslovně souhlasím s tím, aby společnost Pankrác Business Centre s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724, Praha 4, IČ: 28499891, jakožto Správce, zpracovávala manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé, níže specifikované, osobní údaje za příslušným, níže uvedeným, účelem.

Účel: Nabízení služeb Správce, resp. zasílání obchodních sdělení Správcem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. 
Osobní údaje: Jméno, příjmení, telefonní číslo a elektronická (e-mailová) adresa, preference.

Souhlas uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho poskytnutí.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to jednoduchým způsobem odpovídajícím formě udělení souhlasu.

Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.